Съобщение относно срока за внасяне на годишната такса за осъществяване на общ финансов надзор

Комисия за финансов надзор (КФН) напомня на всички поднадзорни лица, че на основание чл.27 ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), крайният срок за внасяне в пълен размер на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор, включително за обработка на задължителната текуща и периодична информация и за извършване на проверки (годишни такси) за 2014 г. е до 31 януари 2014 г.

Годишните такси са с размер, определен в Раздел II, чл. 2, ал. 1 от Тарифата за таксите, събирани от КФН по ЗКФН, приета с Постановление на Министерски съвет № 126/2011 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2011 г.). Върху невнесената в определения срок такса се дължи лихва за забава съгласно чл.27, ал.5 от ЗКФН. При неплащане на дължимите такси, комисията и нейните органи могат да откажат предоставянето на административна услуга на поднадзорното лице до изпълнение на задължението му за заплащане на таксата, заедно с начислените лихви за забава и разноските по образуваното изпълнително производство, в случаите, предвидени в чл.27, ал.5 от ЗКФН.

Таксите могат да бъдат платени на каса в КФН или по банков път. Банковата сметка на КФН, по която следва да бъдат преведени дължимите суми e:

 

                                                      БНБ – ЦУ

                                                      пл. „Ал. Батенберг” № 1

                                                      IBAN    BG95 BNBG 9661 3000 1415 01

                                                      BIC   BNBGBGSD