Решения от заседание на КФН от 31 януари 2014 г.

На свое заседание от 31 януари 2014 г. КФН взе следните решения:

1.  Не издава забрана за публикуване на търгово предложение от Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев за закупуване на акции на „Първа инвестиционна банка” АД, от останалите акционери на дружеството.

2. Издава допълнителен лиценз на Застрахователна компания „Надежда” АД за застраховки по т. 3, 7, 8, 9, 16 и 18 от раздел іі, буква „а” на приложение № 1 от Кодекса за застраховането за всички рискове.

3. Издава допълнителен лиценз на „Застрахователно акционерно дружество България” АД, за застраховки по т. 3, т. 4, т. 5, т. 6, т. 7, т. 16 и т. 17 от раздел іі, буква „а” на приложение № 1 от Кодекса за застраховането за всички рискове.