Публикувани са резултатите от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, проведен през декември 2013 г. и януари 2014 г.

Публикувани са резултатите от изпита за признаване на правоспособност на отговорен актюер, който се проведе на:
– 15 декември 2013 г. – „Базов модул”;
– 11 януари 2014 г. – първи специализиран модул „Животозастраховане”;
– 18 януари 2014 г. – втори специализиран модул „Рискови модели и общо застраховане”;
– 25 януари 2014 г. – трети специализиран модул „Пенсионно осигуряване”.

Резултатите на допуснатите до изпита кандидати са публикувани в раздел „Поднадзорни лица”, „Изпити за правоспособност”.