КФН публикува за обществени консултации два проекта на нормативни актове

Комисията за финансов надзор, съобразно своята компетентност, публикува за обществена консултация следните актове:

1. Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти и мотивите към него. Срок за предложения и становища по законопроекта – 18.02.2014 г.

2. Проект на Наредба за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им. Срок за предложения и становища по проекта на наредба – 04.03.2014 г.

Пълните текстове на проектите са публикувани на официалната страница на Комисията за финансов надзор, в раздел „Нормативна уредба”, подраздел „Обществени консултации”: http://www.fsc.bg/Obshtestveni-konsultacii-bg-128 

Обсъждането им е във връзка с транспониране в националното право на Директива 2013/36/ЕС на ЕП и на Съвета относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (CRD IV), както и за осигуряване прилагането на  Регламент  (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници.