Решения от заседание на КФН от 16 ноември 2005 г.

1. Издава лиценз на „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ, гр. София, да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/.
Потвърждава проспект за публично предлагане на 750 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадени от „Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ в резултат на първоначално увеличение на капитала на дружеството.
Вписва горепосочената емисия акции /в процес на емитиране/ в регистъра на публичните дружества.

 2. Одобри промени в Устава на „ Парк” АДСИЦ, приети с решение на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 18.10.2005 г.

3. Прие изменение и допълнение в Указанията на Комисията за финансов надзор относно представяне на необходимите документи за издаване на одобрения, разрешения, потвърждения и периодично разкриване на информация.