Решения от заседание на КФН от 15.03.2006 г.

На свое заседание от 15.03.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :
1. Издаде на ФК “Карол” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 

2. Издаде на “ДЗИ Инвест” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 
 
3. Издаде на “МакКап Брокерс” АД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги, включително поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 1 500 000  лв. 
 
4. Издаде на “АБВ Инвестиции” ЕООД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

5. Издаде на “ББГ Симекс” ООД, гр. София, нов лиценз  за извършване на дейност като инвестиционен посредник. Инвестиционният посредник може да извършва предвидените в ЗППЦК инвестиционни и допълнителни дейности и услуги без поемане на емисии и извършване на сделки с ценни книжа за собствена сметка. За да извършва дейности и услуги, съгласно новият лиценз,  се изисква дружеството да разполага по всяко  време с капитал от не по-малко от 250 000 лв. 

6. Потвърди проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни обезпечени облигации, издадени от “Доверие – Обединен Холдинг” АД, с ISIN код BG2100028054. Емисията е в размер на 4 500 000 евро, разпределени в 4 500 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност 1000 евро всяка една, матуритет 60 месеца, фиксиран лихвен процент в размер на 6 % на годишна база, шестмесечен период на лихвено плащане, дата на емитиране 19.10.2005 г. и падеж – 19.10.2010 г. Емисията се вписва в публичния регистър на КФН. Емисията е предназначена за нуждите на инвестиционната програма на емитента.

7. Налага временна забрана на  търгово предложение от “Феста Холдинг” АД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Евродилинг” АД, на акции на “Винком” АД, гр. Поморие, от останалите акционери на дружеството.

8. Взе  решение за образуване на производство за отнемане на разрешението за извършване на дейност като инвестиционен посредник на “Фининвест“ АД, гр. Кюстендил.

9. Регистрира като професионални инвеститори  Бисер Иванов, Мирослав Севлиевски, Петър Курумбашев

10. Прие Указания относно прилагането на Наредба № 23 от 08.02.2006 г. за условията и реда за оценка на клиентските активи.
Съгласно указанията  при невъзможност да се  формира пазарна стойност на облигациите, те се оценяват по метода на дисконтираните бъдещи нетни потоци, като КФН определя дисконтов фактор за съответната година. Дисконтовият фактор е отделен за облигациите, издадени от емитенти – финансови предприятия, и за облигациите, издадени от други емитенти. В указанията са определени нормите на дисконтиране за 2005 г. и 2006 г. С указанията се дават правила за оценка на клиентските активи при невъзможност да се формира пазарна стойност на ценните книжа
Указанията са публикувани на интернет страницата ни в раздел «Документи», «Указания и изсквания».

11. Прие Указания относно тълкуването на правомощията и представителната власт на квестора съгласно Кодекса за застраховането, и за тълкуване на чл. 37, ал. 2 от Кодекса за застраховането.
Съгласно Кодекса с решението за отнемането на лиценз на застраховател КФН назначава квестор до назначаването на ликвидатор или синдик. Всички правомощия на управителния и контролен орган на застрахователя се преустановяват и се упражняват от квестора и действия и сделки, извършени от застрахователя без предварителното упълномощаване от квестора, са нищожни. Квесторът има неограничен достъп и контрол до помещенията на застрахователя, до счетоводната и друга документация и до неговото имущество. Има правомощие да свиква общото събрание на застрахователя и да определя неговия дневен ред, освен в случаите, когато общото събрание се свиква за вземане на решение за прекратяване на застрахователя. По искане на квестора прокуратурата и органите на МВР са длъжни да му оказват съдействие за упражняване на неговите правомощия.
Отнемането на лиценза на застрахователя не го освобождава от задълженията по вече сключени договори, така че посочените правомощия на квестора не възпрепятстват правото на трети лица да се удовлетворят от банкови гаранции.
Указанията са публикувани на интернет страницата ни в раздел «Документи», «Указания и изсквания».

12. Прие на първо четене  Наредба за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери и за признаване на квалификация, придобита в държава членка.:
С влизането в сила на Кодекса за застраховането се създаде нов ред за признаване на квалификацията на застрахователните брокери физически лица-еднолични търговци, както и на лицата, които са членове на управителните органи на застрахователни брокери – юридически лица. Този нов ред предвижда провеждане на изпит и възможност за признаване на квалификация, придобита в държава-членка.
Първият изпит за признаване на квалификация на действащите застрахователни и презастрахователни брокери следва да се проведе в срок до шест месеца от датата на влизане в сила на Кодекса за застраховането – 01.01.2006 г.
Проектът ще се съгласува с Асоциацията на застрахователните брокери в България, както и ще бъде публикуван на страницата на Комисията за финансов надзор за сведение на всички заинтересовани страни.

13. Издаде окончателен отказ на ЗД „КД Живот” АД за извършване на застрахователна дейност.

14. Включи Веселин Рашков в списъка на лицата, които могат да бъдат синдици на застрахователно дружество.