Решения от заседание на КФН от 14 април 2011 г.

На свое заседание от 14 април 2011 г. КФН взе следното решение:

Издаде одобрение на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ, гр. София, за замяна на „Пи Ди Ем” ЕООД и „ Фортън Интернешънъл” АД с ново обслужващо дружество „Рийт Пропърти Мениджмънт” ЕООД относно дейността по обслужване на недвижимите имоти на „Прайм Пропърти БГ” АДСИЦ.