Решения от заседание на КФН от 12 юни 2009 г.

На свое заседание от 12 юни 2009 г. КФН взе следните решения:

1. Издаде одобрения за промени в уставите на  „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ, гр. София и  на „Ексклузив Пропърти” АДСИЦ, гр. София,  свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството. 
 

2. Издаде одобрение за промени в устава на „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ, гр. София,  за изменение на наименованието на дружеството от „Елана Фонд за земеделска земя” АДСИЦ на „Еларг фонд за земеделска земя” АДСИЦ. Останалите промени са свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството и правомощията на Съвета на директорите.