Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД и на управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решения по протокол №12 от 13.05.2009 г. и  протокол №15 от 10.06.2009 г.
Решение № 547  може да намерите в раздел „Административни документи”.