Решения от заседание на КФН от 17 юни 2009 г.

На свое заседание от 17 юни  2009 г. КФН взе следните решения:

1. Налага временна забрана за публикуване на търгово предложение от „Синергон Холдинг” АД, гр. София за закупуване чрез инвестиционен посредник „Авал Ин” АД, гр. София на акции на „Петър Караминчев” АД, гр. Русе от останалите акционери на дружеството.

2.  Издава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество на „Инвест Кепитъл” ЕАД, гр. София (в процес на учредяване). Дружеството ще управлява колективни инвестиционни схеми и инвестиционни дружества от затворен тип. Учредител и едноличен собственик на капитала на управляващото дружество е „Химимпорт Инвест” АД.
„Инвест Кепитъл” ЕАД е с едностепенна система на управление. В СД влизат: „Химимпорт Инвест” АД, представлявано от изпълнителния директор Иво Георгиев; Богиня Попова- председател и Миролюб  Иванов – изпълнителен директор.

3. Издава разрешение за прекратяване на дейността на  „Капитал Директ-1” АДСИЦ, гр. София, въз основа на взето от дружеството решение. Отнема лиценза на  „Капитал Директ-1” АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация и вземания. Одобрява Емилия Карадочева за ликвидатор.

5. Одобри  промени в устава на „БенчМарк Фонд Имоти” АДСИЦ, гр. София, свързани с влезлите в сила промени в ЗППЦК относно свикване и провеждане на общо събрание на дружеството.
 
6. КФН ще уведоми компетентния орган на Румъния, че ЗК „УНИКА ЖИВОТ” АД, гр. София, възнамерява да извършва дейност по застраховане на територията на Румъния при условията на свобода на предоставяне на услуги. Видовете застраховки, които дружеството ще предлага са „Живот и рента”, „Женитба и детска застраховка”, „Застраховка Живот, свързана с инвестиционен фонд”, „Постоянна здравна застраховка”, „Допълнителна застраховка” и застраховка „Злополука”.