Одобрени са изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК „ДСК-Родина” АД

Проф.Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменения и допълнения в Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОК „ДСК-Родина” АД и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на дружеството с решения по протокол № 13/30.04.2009 г. и протокол №17/05.06.2009 г.
 
Решение № 551-ПОД / 16.06.2009 г. може да намерите в раздел „Административни документи”.