Решения от заседание на КФН от 12 ноември 2008 г.

На свое заседание от 12  ноември  2008 г. КФН взе следните решения:

1. Одобри търгово предложение от „Радита” ООД, гр. Търговище за закупуване чрез инвестиционен посредник ФК „Евър” АД на акции на „Поляница” АД, гр. Търговище, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена на една акция е 17.95 лв.

2. Наложи временна забрана  на търгово предложение от „Пи Еф Ейч Си Естаблишмънт”, гр. Вадуц, Княжество Лихтенщайн за закупуване чрез инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща” ООД на акции на „Балкантурист елит” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3. Вписа последваща емисия от акции на „Мостстрой” АД с цел търговия на регулиран пазар. Емисията е в размер на 4 459 760  лв., разпределени в 4 459 760  броя обикновени акции с номинална стойност от 1 лв.  всяка, и е издадена в  резултат на увеличаване на капитала на дружеството със собствени средства от 1 114 940  лв. на  5 574 700  лв. 

4. Призна пълна правоспособност на отговорен актюер  на Петър Иванов.