Одобрени са изменения в правилниците за дейността на задължителните фондове на ПОД „Алианц България”

Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри измененията и допълненията в правилниците на универсалния и професионалния пенсионен фонд, управлявани от ПОД „Алианц България”, приети от УС  на дружеството.

Пълния текст на решения 1323 и 1324 може да намерите в раздел "Адмиситративни документи"