Приложена е принудитлена административна мярка на „Сирма” АД, гр. Пловдив

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвсетиционната дейност", задължи СД на „Сирма” АД, гр. Пловдив да предложи на ОСА да не гласува единствената точка от дневния ред, свързана с вземане на решение за продажбата на предприятие „Текстилни влакна”,гр. Чирпан

Пълния текст на решение 1312 може да намерите в раздел "Административни документи".