Окончателно е потвърдено от Административен съд -София наказателно постановление на КФН

За спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти /ЗПЗФИ/ беше извършена проверка от служители на Комисията за финансов надзор /КФН/ на търговията с акции на „Инвестор.БГ” АД. В хода на проверката е установено, че в периода от 03.01.2007г. до 08.03.2007г. Мариян Пламенов Йорданов, в качеството му на физическо лице – продавач, е сключил сделки за продажба на акции на „Инвестор.БГ” АД с „Мариян ТР” ЕООД, при което не се променя действителният притежател на акциите. С оглед това, че Мариян Пламенов Йорданов е собственик и управител на „Мариян.ТР” ЕООД и поръчките за покупка и за продажба са подадени от едно и също лице, а именно – Мариян Йорданов, може да се направи обоснованият извод, че са сключени сделки, в резултат на които не се променя действителният притежател на акциите, което е един от признаците на манипулиране на пазара, съгласно т. 3 от Приложението към чл. 27, ал. 1 от ЗПЗФИ. С това си деяние Мариян Пламенов Йорданов е нарушил разпоредбата на чл. 11 във връзка с чл. 6, ал. 2, т. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.
За извършеното от Мариян Йорданов нарушение е съставен акт за установяване на административно нарушение, въз основа на който е издадено наказателно постановление № Р-10-130 от 02.06.2007г. за извършено нарушение на чл. 11 във връзка с чл. 6, ал. 2,          т. 4 от ЗПЗФИ. С издаденото наказателно постановление на Мариян Йорданов е наложена минимално предвидената от закона глоба в размер на 20 000 лева. Същото е обжалвано по реда на чл. 59 и следващи от ЗАНН.
Наказателното постановление е потвърдено с Решение на Софийски районен съд от 07.11.2007г.  и с Решение на Административен съд – София от 02.10.2008г., което в влязло в сила.  Решението на Административен съд – София е окончателно и не подлежи на обжалване.