Няма произнасяне на ВАС по законосъобразността на приложен ПАМ във връзка с несъответствия на функционалността на COBOS с търговската платформа XETRA

С Решение № 872-ФБ от 23.07.2008 г. на заместник – председателя на КФН е приложена принудителна административна мярка (ПАМ) срещу БФБ, във връзка с несъответствия на функционалността на системата за дистанционно подаване на поръчки – COBOS, с новата търговска платформа XETRA. Това решение е обжалвано от страна на БФБ пред ВАС. Към настоящия момент ВАС не се е произнесъл по законосъобразността на приложената мярка и няма съдебно решение по същество на спора. В хода на процеса ВАС с Определение от 21.10.2008 г. е спрял предварителното изпълнение на ПАМ, но това определение няма отношение по съдържанието на самата наложена ПАМ, а единствено касае предварителното й изпълнение.
Срокът за изпълнение на същата е изтекъл на 23.08.2008 г. и поради несъобразяването от страна на БФБ с приложената мярка, на БФБ е съставен акт от 08.10.2008 г. за нарушение на чл. 127, ал. 5, във вр. с чл. 118, ал. 1, т. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти, по който към днешна дата административнонаказващият орган не се е произнесъл.
В разпоредителната част на обжалваното Решение № 872-ФБ от 23.07.2008 г. на заместник – председателя на КФН, е предвиден 30-дневен срок за изпълнението му, считано от постановяването. Към датата на Определението на ВАС, с което е спряно предварителното изпълнение на ПАМ (21.10.2008 г.) са минали три месеца от издаване на ПАМ и два месеца от изтичането на срока за изпълнението й. Към тази дата е отпаднал правния интерес от спирането на предварителното изпълнение, което автоматично прави самото спиране безпредметно.
Съгласно разпоредбата на чл. 120 от Закона за пазарите на финансови инструменти „Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано”. Законодателят е предвидил по силата на самия закон предварително изпълнение при налагане на ПАМ спрямо поднадзорни лица, защитавайки особено важни обществени интереси. Поради това безспорно в настоящия случай, хипотезите по чл. 120 от Закона за пазарите на финансови инструменти и чл. 15, ал. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор, не предвиждат възможност съдът да спре изпълнението на административния акт.