Решения от заседание на КФН от 11 април 2012 г.

На свое заседание от 11 април  2012 г. КФН взе следните решения:

 1. Не издава окончателна забрана за търгово предложение от „Бор Ин” АД, гр. Пловдив за закупуване чрез инвестиционен посредник „Капман” АД, гр. София на акции на „Полиграфия” АД, гр. Пловдив от останалите акционери на дружеството.

 2. Прие „Наредба за реда и начина на изплащане на компенсации от Фонда за компенсиране на инвеститорите”. Предстои обнародването й в „Държавен вестник”.