Решения от заседание на КФН от 03.07.2007 г.

1. Налага временна забрана за публикуване на  търгово предложение на “Eф Екс Студио” ООД, гр. София, за закупуване чрез инвестиционен посредник “Стандарт Инвестмънт” АД, гр. София на акции на “СИИ Имоти” АДСИЦ, гр. София, от останалите акционери на дружеството.

2. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия от 3 000 000 броя обикновени, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев, издадени от „ДЕВИН” АД, гр. Девин, в резултат от увеличаване на капитала на дружеството. Вписва „ДЕВИН” АД като емитент и емисията в публичния регистър.

3. Издаде на “ЗАГОРА ФИНАКОРП АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” АД, гр. Хасково    (в процес на учредяване) лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество. В 14-дневен срок дружеството следва да удостовери, че изцяло е внесен изискуемият капитал по чл.203, ал.1 от ЗППЦК.  Дружеството се управлява от съвет на директорите в състав Тенчо Лилянов – председател и ИД, Христо Тенев и Силвия Василева.

4. Издаде одобрение  на „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, гр. Варна, за  промени в устава на дружеството, свързани с  увеличение на капитала. Промените ще бъдат предложени за гласуване на общо събрание на акционерите на 08.08. 2007 г.

5. Издаде одобрение  на „Булгериън Инвестмънт Груп” АДСИЦ за промени в устава на дружеството, свързани с  увеличение на капитала. Те са гласувани на проведеното на 15.06.2007 г. общо събрание на акционерите на дружеството .

6. Одобри търгово предложение от “Софстрой” АД, гр. гр. София,  за закупуване чрез инвестиционен посредник „Булброкерс”, гр. София, на акции на „Заводски строежи – ПС- Перник” АД, гр- Перник, от останалите акционери на дружеството. Предложената цена за една акция е 36.00 лв.

7. Разгледа проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
Проектът  ще бъде публикуван на интернет страницата на КФН и ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и организации.

8.Признава придобита квалификация за извършване на дейност като инвестиционен консултант на Михаил  Сотиров.