Решение от заседание на КФН от 12 март 2013 г.

На свое заседание от 12 март  2013 г. КФН взе следното решение:

 

Вписва емисия акции, издадена в резултат на увеличение на капитала на „Свинекомплекс Николово” АД от  1 500 000 лв. на 2 625 000 лв. Емисията е в размер на 1 125 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, право на дивидент и ликвидационен дял с номинална стойност 1 лев всяка.