Решения от заседание на КФН от 8 март 2013 г.

На свое заседание от 8 март  2013 г. КФН взе следните решения:

1. Признава придобитата от Огнян Въгленов квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.  

2. Приема актуализиран бюджет на Фонда за компенсиране на инвеститорите за 2013 г. 

3. Потвърждава проспект за публично предлагане на акции на „Алфа България” АД и вписва емисия акции в размер на 1 738 830  лева, разпределени в 1 738 830  обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка (в процес на емитиране) във водения от КФН.