Решение на заседание на КФН от 5.11.2003г.

І. На свое заседание КФН взе следните решения :

 
1. КФН вписва в публичния регистър емисия ценни книжа, издадена от “Каолин” АД, гр. Сеново, в размер на 5000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 евро всяка.

 
2. КФН вписва в публичния регистър дружество “Параходство Българско речно плаване” ЕАД, гр. Русе и емисията ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 895 404 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

3. КФН вписва в публичния регистър дружество “Топлофикация Сливен” ЕАД, гр. Сливен и емисията ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 4 966 419 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

4. КФН вписва в публичния регистър дружество“Топлофикация Враца” ЕАД, гр. Враца и емисията ценни книжа, представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в размер на 6 234 358 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

 
5. Комисията за финансов надзор не издава окончателна забрана за публикуване на търгово предложение на “Аутобар Груп Б. В.”, Холандия, за закупуване на акции на “Софияпласт” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Авал ин” АД. Предложената цена за една акция е 6.62 лева.

 
6. Комисията за финансов надзор наложи временна забрана за публикуване на търгово предложение на “Завод за хартия” АД, гр. Оряхово, за закупуване на акции на “Бъдещност” АД, гр. Чирпан, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник “Авал ин” АД.

7. Комисията за финансов надзор прие Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност.