Решение на зам.-председателя на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, Димана Ранкова взе решение да освободи “Алианц” АГ, град Мюнхен, Федерална Република Германия от задължението за публикуване на проспект за първично публично предлагане на акции на “Алианц” АГ в периода от 29.09.2003 г. до 17.10.2003 г. на територията на Република България, съгласно условията на Програмата на “Алианц” АГ за закупуване на акции от служителите на дружествата, принадлежащи към групата на “Алианц” АГ за 2003 г., одобрена с решение на Управителния съвет на “Алианц” АГ от 07.04.2003 г.

Решение подлежи на обжалване по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 7 – дневен срок от получаването му.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 – дневен срок от изтичането на срока за обжалване по административен ред.

Решение на зам.-председателя на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”

Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” Димана Ранкова задължи Съвета на директорите на "Екофилтър” АД да не подлага на гласуване втора точка от дневния ред на свиканото на 30.09.2003 г. извънредно общо събрание на акционерите относно освобождаване от отговорност на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2002 г. до съобразяване с изискванията на чл. 116 в, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа .

Решението може да бъде обжалвано по административен ред пред Комисията за финансов надзор в 7 – дневен срок от получаването му при съответно прилагане на Глава трета, раздел I от Закона за административното производство, на основание чл. 15, ал. 3 от Закона за комисията за финансов надзор.
Решението не подлежи на обжалване по съдебен ред пред Върховния административен съд на Република България.
Допуска предварително изпълнение на решението

Решение на зам.-председателя на КФН , ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност

На основание чл. 13, ал. 1 от Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност. Комисията за финансов надзор уведомява, че с Разпореждане № 318/14.08.2003 г. на Заместник-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" на КФН, служебно е отписан от регистъра по чл. 30, ал. 1, т. Б от ЗКФН Деян Делчев Динев -сертификат № 38-Б/ 29.09.1998 г.. Решение за отнемане № 304-Б/11.08.2003 г.