Решение на КФН

На свое заседание от 3.10.2003 г. КФН одобри проект за Наредба за Централния Депозитар на ценни книжа.