Решения на зам.-председателя на КФН , ръководещ управление “Осигурителен надзор”

1. ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД в тридневен срок от получаване на заповед № 407 – ПОД / 02.10.2003 г. да внесе промени в електронната страница на дружеството, като коригира представените в раздел “ПОД “Алианц България” АД” данни за броя на осигурените лица към 31.12.2002 г. в съответствие с официално представената в КФН информация.
2. ПОД “АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД в тридневен срок от получаване на настоящата заповед да внесе промени в електронната страница на дружеството, като коригира представените в раздел “ “Финансови резултати на дружествата от групата на Алианц България Холдинг”, “Бюлетин №1 за 2003 година”, данни за реализираната доходност от инвестиции за 2002 г. в управлявания от дружеството доброволен пенсионен фонд, в съответствие с официално представената в КФН информация.