Решение на заседание на КФН

І. На свое заседание КФН взе следните решения :

 1. КФН вписва Параходство "Български морски флот" ЕАД, гр. Варна,  като публично дружество в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН  и емисията акции на дружеството в размер на 10 902 086 обикновени, безналични, поименни акции с номинална стойност от 10 лева всяка.

 2. КФН налага временна забрана за публикуване на търговото предложение от "Индустриален холдинг България" АД, гр. София, и "Юнион турс" ООД, гр. София, за закупуване на акции на "Дунав турс" АД, гр. Русе, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник ТБ "България Инвест" АД, гр. София.

 3. КФН издава лицензия за доброволно здравно осигуряване на "Българска здравна компания" АД,  София. Лицензията дава право за извършване на дейност по доброволно здравно осигуряване чрез предлагане на следните здравноосигурителни пакети :
– Болничен пакет
– Извънболничен пакет
– Профилактичен пакет

 4. КФН одобри на първо четене  проект на Наредба за изискванията към състава и структурата на собствения капитал (капиталова база) на пенсионноосигурителното дружество и към минималните ликвидни средства на дружеството и управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване.
Проектът за наредба ще бъде изпратен за съгласуване до заинтересованите лица и институции.

5. КФН реши, че при избора на новия състав на Надзорния съвет на "Булгартабак холдинг" АД не е налице нарушение на разпоредбата на чл. 116а, ал.2 от ЗППЦК.

ІІ. Зам.-председателят на КФН , ръководещ управление "Осигурителен надзор", Бисер Петков издаде на "ДЗИ – Пенсионно осигуряване" АД разрешение за управление на "ДЗИ- Универсален пенсионен фонд" АД.
Пълния текст на това решение може да намерите на интернет страницата на комисията в раздел "Решения", "Осигурителен надзор".