Уведомление на КФН

Комисията за финансов надзор уведомява, че Бисер Иванов Райнов /сертификат № 11-Б/29.09.1998 г., Решение за отнемане – № 302-Б/11.08.2003г./, и Веселка Тодорова Иванова / сертификат № 142-Б/27.11.1998 г., Решение за отнемане – № 303-Б/11.08.2003 г.,/ не са върнали сертификатите си в тридневен срок от узнаване за отнемането на правото им да упражняват дейност.
Обръщаме Ви внимание, че горепосочените сертификати са невалидни и молим при предявяването им КФН да бъде своевременно уведомена.

Уведомление на КФН

На основание чл. 13, ал. 2 от Наредбата за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, КФН уведомява, че лицата:
Бисер Иванов Райнов – сертификат № 11-Б/29.09.1998 г., Решение за отнемане – № 302-Б/11.08.2003 г., и
Веселка Тодорова Иванова – сертификат № 142-Б/27.11.1998 г.. Решение за отнемане – № ЗОЗ-Б/11.08.2003 г.,
не са върнали сертификатите си в тридневен срок от узнаване за отнемането на правото им да упражняват дейност. Обръщаме Ви внимание, че горепосочените сертификати са невалидни и молим при предяваването им КФН да бъде своевременно уведомена.