Публикуван е Отчет за дейността на КФН през второто тримесечие на 2006 г.

КФН публикува на интернет страницата си „Отчет за дейността през второто тримесечие на 2006 г.” в рубрика „Публикации”, раздел „Отчети на КФН”.
Отчетът представя различни аспекти от дейността на КФН като  регулаторен, лицензиращ и надзорен орган за небанковия финансов сектор:
С цел развитието и усъвършенстването на нормативната уредба КФН прие през периода 4 наредби, 4 проекта на наредби и указания по прилагане на подзаконовата нормативна рамка в областта на застраховането, както и 3 наредби в областта на допълнителното пенсионно осигуряване.  Изготвен бе и Проект на закон за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, приемането на който е продиктувано от стремежа към осигуряване на необходимите предпоставки за безпрепятствено и плавно присъединяване на Република България към Многостранното гаранционно споразумение между  националните бюра „Зелена карта” през 2006 г.
През второто тримесечие на 2006 г., в сферата на инвестиционната дейност, бе отнет лиценза на един инвестиционен посредник, а изменени и допълнени бяха издадените лицензи на 14 посредника. Проведени през периодa бяха изпити за брокери и инвестиционни консултанти, в резултат на които сертификати получиха издържалите изпитите 26 брокери и 56 инвестиционни консултанти. Разрешения за организиране и управление на договорен фонд получиха 2 управляващи дружества, а лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) бе издаден на 6 компании. През отчетния период КФН също така бяха издадени 13 решения за потвърждаване на внесени проспекти и разгледани 2 търгови предложения за закупуване на акции към останалите акционери.
През разглеждания период КФН издаде допълнителен лиценз по КЗ на една застрахователна компания за сключване на застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Вписани в регистъра на КФН през тримесечието бяха 8 нови застрахователни брокера, а 6 от досега действащите са привели дейността си в съответствие с изискванията на Кодекса за застраховането.
В резултат на упражнявания от Комисията контрол над дейността на инвестиционните посредници, през периода април – юни 2006 г., бяха съставени 11 акта за установяване на административни нарушения и бе приложена една принудителна административна мярка (ПАМ). Същевременно, при надзора върху дейността на колективните инвестиционни схеми и управляващите дружества бяха съставени 4 акта за установяване на административно нарушение и бяха наложени чрез наказателни постановления четири административни наказания.
Проверките в сферата на дейност на публичните дружества и другите емитенти на ЦК доведоха до съставянето на 15 акта за установяване на административно нарушение и прилагането на 5 ПАМ. Констатираните нарушения и откриването на процедури по прилагане на ПАМ бяха най-вече за непредставяне или представяне със закъснение в КФН и на “БФБ – София” АД на тримесечни отчети от публични дружества и други емитенти на ценни книжа, негласуване на точка от дневен ред на общото събрание на акционерите, както и за несвоевременно уведомяване на комисията за различни нормативно определени обстоятелства.
Във връзка с констатирани нарушения на Кодекса за застраховането и ЗЗО при проверки на място и в резултат на текущия финансов контрол бяха издадени и връчени 12 акта за установяване на административни нарушения (АУАН) и 5 наказателни постановления. При извършените проверки на дейността на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване бяха констатирани 25 нарушения на законовата и подзаконовата нормативна уредба, за които бяха съставени 11 акта за установяване на административни нарушения. Във връзка със съставените през периода АУАН бяха издадени 6 наказателни постановления, с които бяха наложени глоби на физически лица.
Отчетът за дейността на КФН през второто тримесечие на 2006 г. съдържа също така информацията за развитието на небанковия финансов сектор през периода април – юни 2006 г. Включени са данни и анализи за състоянието на капиталовия, застрахователния и здравноосигурителния пазари, както и за пазара на допълнително пенсионно осигуряване.
Публикуването на периодични отчети за дейността на институцията е един от основните инструменти на Комисията за постигане защитата на ползвателите на небанкови финансови услуги.