Публикуван e образец за предоставяне на обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Във връзка с изискването на чл. 77 от Наредба № 44 и чл. 64 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране за предоставяне на обобщена информация за обявените емисионни стойности и цени на обратно изкупуване на дяловете на колективните инвестиционни схеми е утвърден образец. В  раздел „Административни документи”, секция „Форми и образци”, подсекция “Капиталов пазар” е публикуван образецът за представяне на тази информация, съдържащ указания за реда и начина на предоставянето й.

При изпълнение на задължението си по чл. 77 от Наредба № 44, във връзка с чл.  64 от ЗДКИСДПКИ, управляващите дружества следва да предоставят дължимата информация, съгласно утвърдения образец и указанията за предоставянето й.