Предварителни данни за застрахователния, презастрахователния пазар и за пазара по доброволно здравно осигуряване за 2012 г.

Към края на 2012 г. общият брой на лицензираните застрахователи със седалище в Република България е 33. От тях 17 са общозастрахователни дружества, 14 – животозастрахователни дружества и 2 – животозастрахователни кооперации. Презастрахователна дейност през 2012 г. са извършвали четири общозастрахователни дружества, едно животозастрахователно дружество и един презастраховател по общо застраховане.

 

По предварителни данни към края на 2012 г. брутният премиен приход, реализиран от застрахователите, лицензирани в Република България, възлиза на 1 598 175 хил. лв., като се отчита спад от 0,7 % на годишна база (спад от 0,8 % в края на 2011 г.).

Сумата на активите в застрахователния сектор през 2012 г. се увеличава с 4,0 % в сравнение с 2011 г. и възлиза на 3 092 673 хил. лв. Сумата на активите в общото застраховане нараства с 2,1 % на годишна база и достига 1 971 167 хил. лв., а в животозастраховането съответно със 7,5 % и достига 1 121 506 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на застрахователите нараства с 1,5 % на годишна база и достига 922 272 хил. лв., в т.ч. 559 647 хил. лв. на застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане и 362 625 хил. лв. на животозастрахователите.

Брутният премиен приход, реализиран от застрахователите по общо застраховане за 2012 г., е 1 336 577 хил. лв., като е реализиран спад от 2,1 % на годишна база (0,9 % спад в края на 2011 г.).

Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 724 326 хил. лв., като увеличението на годишна база е 4,0 %.

Размерът на брутните технически резерви нараства с 5,8 % на годишна база и достига 1 542 936 хил. лв.

Дружествата в сектора по общо застраховане отчитат положителен технически резултат в размер на 38 001  хил. лв. при 22 995 хил. лв. година по-рано и положителен финансов резултат в размер на 48 658 хил. лв., при 51 528 хил. лв. през 2011 г.

 

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на 2012 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 261 598 хил. лв., с което се реализира ръст от 6,9 % на годишна база (спад от 0,5 % в края на 2011 г.).

Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 105 830 хил. лв., като се отчита увеличение от 7,9 % на годишна база.

Размерът на брутните технически резерви нараства с 11,9 % на годишна база и достига 714 871 хил. лв.

Техническият резултат, постигнат от животозастрахователите, възлиза на 9 380 хил. лв. при 5 591 хил. лв. през 2011 г., а финансовият на 28 150 хил. лв., при 15 806 хил. лв. година по-рано.

Размерът на получените премии по активно презастраховане се изчислява на 1 483 160 хил. лв., като 18 326 хил. лв. са записани от застрахователите, извършващи дейност по общо застраховане, 3 070 хил. лв. от животозастрахователите и 1 461 764 хил. лв. от презастрахователя.

През 2012 г. дейност по доброволно здравно осигуряване са осъществявали 19 дружества.

Сумата на активите на здравноосигурителните дружества към края на 2012 г. нараства с 0,4 % на годишна база и възлиза на 82 784 хил. лв.

Общият размер на собствения капитал на здравноосигурителните дружества нараства с 9,2 % спрямо края на 2011 г. и достига 61 318 хил. лв.

По предварителни данни, брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване през 2012 г., възлиза на 45 059 хил. лв., като се отчита ръст от 11,6 % на годишна база, при спад от 4,2 % изчислен година по-рано.

Възникналите претенции по доброволно здравно осигуряване са в размер на 27  180 хил. лв., като увеличението спрямо края на 2011 г. се изчислява на 10 %. 

Размерът на здравноосигурителните резерви нараства с 13,1 % на годишна база и достига 18 052 хил. лв.

Резултатът от дейността по доброволно здравно осигуряване е положителен и възлиза на 137  хил. лв., при (- 1 194) хил. лв. за 2011 г. Дружествата по доброволно здравно осигуряване приключват отчетния период с положителен финансов резултат от 1 570 хил. лв., при (- 32) хил. лв. година по- рано.

Здравноосигурените лица по действащи договори по доброволно здравно осигуряване към края на 2012 г., са 178 829 лица, при 189 427 лица към края на предходната година.