Решения от заседание на КФН от 20 февруари 2013 г.

На свое заседание от 20 февруари 2013 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Корпоративна Търговска банка” АД, в резултат на увеличаване на капитала на дружеството. Емисията е в размер на 6 000 000 лева, разпределени в 600 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с номинална стойност 10 лева всяка и емисионна стойност 156,47 лева. КФН вписва посочената емисия обикновени акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, във водения от КФН регистър.

2. Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия 300 000 броя, безналични, поименни, свободно прехвърляеми необезпечени конвертируеми облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност 100 лева за облигация, с фиксирана лихва в размер на 6,5 % на годишна база, платима на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 24 месеца (2 години), считано от датата на емисията конвертируеми облигации. Емисията облигации ще бъде издадена от „Индустриален холдинг България” АД. КФН вписва горепосочената емисия конвертируеми облигации (в процес на емитиране) във водения от Комисията за финансов надзор регистър.

3. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от „Техноимпортекспорт” АД. Емисията в размер на 5 000 000 евро, разпределени в 5 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и обезпечени с номинална стойност 1 000 евро всяка. КФН вписва посочената емисия облигации в регистъра, воден от КФН с цел търговия на регулиран паза и вписва „Техноимпортекспорт” АД като емитент.

4. Вписва емисия акции, издадена в резултат на увеличение на капитала на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ от 650 000 лв. на 10 580 000 лв. Емисията е в размер на 9 930 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, по реда на чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК от 650 000 лв. на 10 580 000 лв. в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар.

5. Издава допълнителен лиценз на „Дженерали животозастраховане” АД за следните рискове:

– фиксирани парични суми;

– обезщетения;

– комбинация от горните две