Решения от заседание на КФН от 22 февруари 2013 г.

На свое заседание от 22 февруари 2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „НУРТС България” АД. Емисията е в размер на 40 000 000  евро, разпределени в 40 000 броя обикновени, корпоративни, лихвоносни, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми и обезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро. КФН вписва  „НУРТС България” АД и посочената емисия в регисътра.

2. Отказва да разшири издадения с Решение № 368-ИП от 21.06.2011 г. лиценз на ИП „Авус Капитал” ООД с инвестиционните дейности и услуги по чл. 5, ал. 2, т. 3 и 6 и ал. 3, т. 6 от ЗПФИ, както и с правото да предоставя всички инвестиционни дейности и услуги, които лиценза обхваща, и в трети държави.