ESMA публикува своя първи Доклад за риска на пазарите на ценни книжа в ЕС

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува на 14.02.2013 г. първия си Доклад за тенденциите, рисковете и слабите места на пазарите на ценни книжа на Европейския съюз (ЕС), както и Табло с рискови индикатори за ІV-то тримесечие на 2012 г. Докладът разглежда състоянието на пазарите на ценни книжа през 2012 г. със задача да се създаде цялостна картина и оценка на системните и макропруденциалните рискове в Европейското икономическо пространство, която да послужи както на националните регулатори, така и на органите на ЕС за техните анализи на риска. Чрез регулярно изследване на трансграничните и междусекторните тенденции и рискове на ниво търговия на едро и дребно, докладът на ЕОЦКП цели насърчаване на финансовата стабилност и подобряване защитата на потребителите.

В документа се констатира, че европейските пазари на ценни книжа и условията за инвестиции в ЕС, особено през втората половина на 2012 г., са се подобрили, а системният риск през четвъртото тримесечие е намалял. Възстановяването може да бъде свързано със съобщението на ЕЦБ относно окончателните парични сделки в началото на м. август, което допринесе за отслабване натиска върху пазарите на държавни облигации в Еврозоната и намали неувереността сред участниците на пазара. Въпреки това, показателите на риска останаха на високи нива. Наред с други фактори, това се дължи на държавния дълг и банковата криза, прегрупирането в оценките на риска от страна на инвеститорите, финансирането на риска, потенциалните дългосрочни последици от ниските лихвени проценти и пречки пред нормалното функциониране на пазара.

Председателят на ЕОЦКП Стивън Майор заяви, че анализът на Органа е показал първите важни признаци на успокояване на финансовите пазари в ЕС, но и че рисковете остават високи, и регулаторните органи, участниците на пазара, и инвеститорите трябва да останат бдителни. Публикуваният доклад фокусира вниманието върху необходимостта от надграждане върху последните подобрения на финансовите пазари и насърчаване на финансовата стабилност в ЕС.

В доклада се посочват следните основни тенденции:
Пазари на ценни книжа: след променливото първо полугодие, както и след съобщението на ЕЦБ, условията на финансовите пазари през 2012 г. се подобриха. Въпреки това, пазарите на държавен дълг продължават да изпитват затруднения;
Колективни инвестиции: лицата, управляващи активи, се възползваха от успокояването на пазарите (с нетни активи на обща стойност до 8 трилиона евро, в сравнение със 7,4 трилиона евро през 2011 г.). Основни бенефициенти бяха хедж фондове, фондове за недвижими имоти, дългови и борсово търгувани фондове. Като цяло постъпленията към фондовете останаха нестабилни.
Пазарни инфраструктури: през 2012 г. търговията на пазарите в ЕС намаля значително. Използването на централни контрагенти (CCPs) обаче нарастна, като понастоящем преминали през централен клиринг са 60% от световните лихвени суапи и 10% от суапите за кредитно неизпълнение (CDSs).
В допълнение към пазарните тенденции и рискове, ЕОЦКП следи развитието на базисните процеси на пазара, които могат да бъдат считани за възможни уязвимости. Докладът на ЕОЦКП за 2012 г. се фокусира върху:
Опасенията относно обезпечението на финансовите пазари: колапсът на необезпечените пазари по време на финансовата криза, както и инициативите на регулаторните органи подтикнаха пазарните участници да разчитат все повече на обезпечението като средство за ограничаване на риска от контрагента, което стимулира търсенето му. През 2013-2014 г. допълнителното търсене на обезпечение ще превиши допълнителното му предлагане, което ще доведе до недостиг.
Хедж фондове и първични брокери: финансовото посредничество, осъществявано от хедж фондовете и първичните брокери, може да бъде уязвимо от всякакви негативни въздействия върху цената на активите, заложени като обезпечение, което може да доведе до по-оскъдно обезпечение чрез намаляване на ликвидността, и в крайна сметка, да попречат на придобиване при репо-финансиране.

Табло с рискови индикатори на тримесечна база
В допълнение към Доклада за тенденциите, рисковете и слабите места, ЕОЦКП публикува Табло с рискови индикатори за ІV-то тримесечие, което анализира следните процеси:
Ликвидният риск през 2012 г. започна да се разпределя между различните пазарни сегменти и държавите- членки. Предприетите нови мерки ограничиха ликвидния риск в някои сегменти, докато други, като фондовете на паричния пазар, са изправени пред затягане на ликвидността. В рамките на пазара на държавен дълг обаче, ликвидният риск остана значителен;
Кредитен риск: емитирането в ЕС като цяло се увеличи, но бе фокусирано върху високо- рискови активи. Банки и държави, изложени на високо рисковите премии, се концентрираха върху по-кратки падежи. В случай, че пазарните условия се влошат, тези емитенти могат да бъдат изправени пред трудности за финансиране, както и кредитният риск да остане значителен.
Пазарен риск: пазарите на акции и облигации, от третото тримесечие на 2012 г., показаха признаци на успокояване. По-специално, инвеститорите бяха по-малко склонни към рискови облигации;
Риск от разпространение: през 2012 г. пазарите на държавни облигации на ЕС останаха смесени. Ниските експозиции в суапите за кредитно неизпълнение и усещането за повишен риск от страна на инвеститорите помогнаха за намаляване на пазарните рискове. За страни, които все още са изправени пред висока суверенна доходност, рисковете от разпространение остават високи.

Следващи стъпки
Като част от непрекъснатия надзор на пазара, ЕОЦКП ще актуализира доклада си на полугодие, допълнен с табло с рискови индикатори на тримесечна база.

Докладът за тенденциите, рисковете и слабите места (на английски език), както и Таблото с рискови индикатори за ІV-то тримесечие (на английски език)  могат да бъдат намерени на интернет страницата на ESMA, на следния адрес: http://www.esma.europa.eu/news/ESMA-issues-first-risk-report-EU-securities-markets?t=326&o=home