Данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор публикува данни за служебно разпределените лица във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване през 2012 г. Информацията е получена от протоколите за проведените през 2012 г. четири служебни разпределения на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Служебно се разпределят лицата, за които е възникнало задължението да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд и които не са подали заявление за участие в предвидените за това срокове или са подали заявления за участие в повече от един фонд от съответния вид. През 2012 г. във фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване служебно са разпределени общо 60 504 лица, от които 50 010 лица в универсалните фондове и 10 494 лица в професионалните фондове. Служебно разпределените лица през 2012 г. съставляват 52,60 на сто от общия брой постъпили лица (от новоприети заявления и служебно разпределени) в универсалните фондове и 82,11 на сто в професионалните.

Информация за служебно разпределените лица през 2012 г. може да намерите в раздел “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.