Съобщение до лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти и лицата тясно свързани с тях във връзка с одобрена форма за предоставяне на информация по чл. 16, ал. 1 от ЗПЗФИ

Във връзка със задължението, вменено в чл. 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ), на лицата, които изпълняват ръководни функции в емитенти и лицата тясно свързани с тях да уведомяват Комисията за финансов надзор (КФН) за сключени сделки за тяхна сметка Ви информираме, че със Заповед № 63 от 01.03.2013 г. заместник председателя на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” утвърди образец на уведомление, с което лицата попадащи в хипотезата на чл. 16, ал. 1 от ЗПЗФИ следва да информират КФН за сключените сделки за собствена сметка.

Одобрената форма на уведомлението може да бъде намерена на интернет страницата на КФН в раздел „форми и образци” – http://www.fsc.bg/Kapitalov-pazar-bg-262.

Задължените лица следва да подават уведомленията, чрез e-mail – delovodstvo@fsc.bg подписани с електронен подпис или в деловодството на КФН.

Уведомление за разкриване на информация за извършване на сделки на задължените лица по 16, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти (ЗПЗФИ).