Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на три инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на "БУЛБАНК" АД, "ЕВРОБАНК" АД и "НАСЪРЧИТЕЛНА БАНКА" АД
Пълния текст на решенията № 325, 326 и 327 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на три инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти на "ЕВЪР" АД, "РЕАЛ ФИНАНС" АД и "УЛПИЯ СЕКЮРИТИС" АД.
Пълния текст на решение 273, 274 и 283 може да намерите в раздел "Документи".