Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на 7 инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на ФБК "Ви-Веста" АД, "Булброкърс" АД, "Акцепт инвест" АД,  "Инвестбанк" АД, "Биохим" АД, "Бета Корп" АД, "Авал ин" АД.

Пълния текст на решенията 181, 182, 189, 190, 192, 193, 194 може да намерите в раздел "Документи".