Определени са образци, установяващи вида, формата и съдържанието на годишния финансов отчет на инвестиционните и управляващи дружества, както и указания във връзка с годишния отчет на инвестиционните дружества

Във връзка с прилагането на разпоредбите на параграф 5 от ПЗР на Закона за счетоводството, инвестиционните и управляващите дружества представят в Комисията за финансов надзор годишен финансов отчет за 2003 год., изготвен в съответствие с всички изисквания на Международните стандарти за финансово отчитане (МФСО). Годишният финансов отчет, като част от съдържанието на годишния отчет на инвестиционните дружества, се представя във вида, в който е заверен от регистриран одитор, заедно с доклада от заверката.
Заместник-председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение на основание чл. 15, ал.1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор, както и във връзка с чл. 35, ал. 3 от Наредба №  2 за проспектите при публичното предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, инвестиционните и управляващите дружества да представят финансов отчет с форма и съдържание, утвърдени от него. Отчетът се изготвя с цел осъществяване на надзорните функции на КФН. Този отчет няма да се заверява от регистриран одитор и ще се представя на КФН заедно със заверения от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2003 год.
Инвестиционните дружества от затворен тип като част от годишния отчет, представят пълен проспект и кратък проспект за публично предлагане, които няма да бъдат потвърждавани от Комисията за финансов надзор. Съдържанието на проспекта следва да бъде в съответствие с посоченото в Приложение № 7 от Наредба № 2  относно пълния проспект, и в приложение № 8 от Наредба № 2 относно краткия проспект.

Утвърдените форми на отчетите на инвестиционните и управляващи дружества могат да бъдат намерени в интернет страницата на КФН в рубрика “Документи”, “Форми и образци”.