Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на управляваните пенсионни фондове от ПОК “ДСК-Родина” АД и “ЦКБ-СИЛА” АД

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри  измененията и допълненията в Правилниците за организацията и дейността на  пенсионните фондове, управлявани от ПОК “ДСК-Родина” АД и “ЦКБ-СИЛА” АД.

 
Решения № 112-УПФ, 113-ППФ,114-ДПФ, 115-УПФ, 116-ППФ, 117-ДПФ И 118-ДПФПС са  публикувани  в раздел „Административни документи” – „Решения”.