Одобрени са изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на „Ай Ен Джи ПОД” ЕАД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Съвета на директорите на дружеството с решения от заседания, проведени на 22.12.2006 г., 12.02.2007 г. и 13.03.2007 г.

Пълния текст на решение 489 може да намерите в раздел „Документи”.