Одобрен е образец на форма на Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на управляващите дружества

Във връзка с прилагането на чл. 154 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества, във връзка с чл. 92, ал. 2 от от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, със Заповед № 107 от 04.04.2012 г. Заместник – председателят на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри образец на форма на Отчет за капиталовата адекватност и ликвидност на управляващите дружества. 

Одобреният образец е публикуван в Раздел „Административни документи”,  Рубрика „Форми и образци” – „Капиталов пазар”.

http://www.fsc.bg/public/upload/files/menu/OKAL_UD_naredba_44draft-LAST26032012.xls