Обобщени данни за застрахователните брокери към 31.12.2008 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2008 г., са обобщени и публикувани на страницата на КФН на адрес: www.fsc.bg, „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”. Също така е публикувана и агрегирана информация за комисионите по видове застраховки.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи със седалище в Република България, през 2008 г. е в размер на 631 515 хил. лв. От тях 583 272 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 48 243 хил. лв. в животозастраховането.
В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (56,6 %) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (20,4 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (6,8 %) и „Щети на имущество” (6,7 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (94,0 %).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 154 316 хил. лв. От тях 142 086 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 12 231 хил. лв. – в животозастраховането. Комисионите на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 24,4 % в общото застраховане и 25,4 % в животозастраховането.