КФН изиска план за действие на БФБ при възникване на технически проблеми

Във връзка със спирането на работата на БФБ за 1 час и 30 минути  на 13 март 2009 г. и възникналите през последния месец (23.02.2009 г. и 13.03.2009 г.) технически проблеми по време на търговските сесии на „Българска фондова борса – София” АД, Комисията за финансов надзор в рамките на своите правомощия и функции е предприела необходимите действия за изясняване на причините и обстоятелствата за възникналите проблеми.
Към настоящия момент КФН е изискала от регулирания пазар да представи информация относно конкретните ангажименти и отговорности на БФБ във връзка с нормалното техническо и функционално опериране на търговската платформа XETRA, както и в какви случаи БФБ може и/или е задължена да вземе отношение за отстраняване на възникнал технически проблем, предвид факта, че системата се администрира от Deutsche Boerse AG. Изискан е и плана за действия на БФБ при възникване на подобни проблеми.
За да се гарантира целостта и стабилността на процеса по приключване на сделките и нормалното функциониране на капиталовия пазар, КФН си запазва правото да предприеме последващи действия в рамките на своята компетентност.