Момчил Петков е одобрен за член на СД на ИП „Евро-финанс” АД, гр. София

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри Момчил Петков  за член на Съвета на директорите на ИП „Евро-финанс” АД, гр. София, избран с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 24.06.2009 г.
Решение 607 може да намерите в раздел "Административни документи".