Съобщение във връзка с извършени промени в чл. 20, ал. 1, от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35), обнародвани в ДВ, бр. 28/14.04.2009 г.

В „Държавен вестник” бр. 28 от 14.04.2009 г. е обнародвана промяна на чл. 20, ал. 1 от Наредба № 35. 
Влизането в сила на обнародваната промяна не е отложено със специална законова норма, т.е. приложение намира общата разпоредбата на чл. 5, ал. 5 от Конституцията на Република България – влизането в сила е 3 дни след обнародването. Новата редакция на чл. 20 от Наредба № 35 е в сила от 18.04.2009 г.
Промяната се изразява в следното:
∙  инвестиционният посредник е длъжен да поддържа по всяко време парични средства и/или държавни ценни книжа в размер не по-малък от 50 на сто от текущите му задължения. Паричните средства по изречение първо се поддържат от инвестиционния посредник при спазване на ограниченията по чл. 34, ал. 1, изр. първо и ал. 2 от Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ).
Изменението на горецитираната разпоредба е продиктувана от ограниченията по чл. 34, ал. 1, изр. първо и ал. 2 от ЗПФИ, а именно:
∙  по ал. 1, изр. първо – инвестиционният посредник е длъжен да отдели своите финансови инструменти и парични средства от тези на клиентите си;
∙  по ал. 2 – инвестиционният посредник не може да съхранява при себе си паричните средства на своите клиенти.
Предвид гореизложеното:
∙ в Таблицата „Активи по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 2” на отчета за капиталовата адекватност и ликвидността следва да се отразяват само паричните средства на инвестиционния посредник;
∙ в Таблицата „Текущи задължения” на отчета за капиталовата адекватност и ликвидността следва да се отразяват само текущите задължения на инвестиционния посредник.