КФН задължи

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", задължи Съвета на директорите на "Хан Крум" АД, Крумовград, да предложи на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 09.04.2004 г., да не подлага на гласуване т. 4 от дневния ред със съдържание: "Вземане на решение за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества" до привеждане на поканата в съответствие със законовата разпоредба на чл. 119, ал. 2 от ЗППЦК.

КФН задължи

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, задължи управителния орган на "Естер Инвестмънт"  АД, гр. Велико Търново в 7-дневен срок от получаване на настоящото решение да назначи по трудов договор директор за връзки с инвеститорите.
 Пълния текст на решение № 87 – ПД ще намерите в раздел "Документи".