Решения от заседание на 11.02.2004 г. – издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на

На свое редовно заседание от 11 февруари 2004 г. КФН взе следните решения:

1. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение от "Контекс Дружба" ООД, гр. София, за закупуване на акции на "Дружба стил" АД, гр. Варна, от останалите акционери на дружеството чрез инвестиционен посредник "Булброкърс" АД.
2. Издава разрешение на  "Капитал Финанс" ООД, гр. София, за извършване на дейност като инвестиционен посредник.

3. Прие изменение и допълнение на Наредба № 12 от 10 декември 2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност.
Предстои публикуването на наредбата  в "Държавен вестник".

4. Прие писмени указания по чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗКФН във връзка с прилагането на чл. 170, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, които гласят, че при смърт на осигурено лице натрупаните средства по индивидуалната партида се изплащат еднократно или разсрочено на наследниците по права низходяща и възходяща линия.