КФН предупреждава за нерегламентирано предоставяне на инвестиционни услуги от „Кей ЕФ ЕМ Кепитъл Инвестмънс” ЕООД

Комисията за финансов надзор предупреждава, че „Кей ЕФ ЕМ Кепитъл Инвестмънс” ЕООД  предлага инвестиционни услуги без да притежава лиценз от Комисията за финансов надзор за извършване на въпросната дейност. В комисията са постъпили рекламни материали за инвестиционни услуги, предоставяни от дружеството, чиято регулация попада в обхвата на Закона за кредитните институции и на Закона за пазарите на финансови инструменти. За целта е сезирана и Българска народна банка. 

Информираме потребителите, че предлаганите продукти от „Кей ЕФ ЕМ Кепитъл Инвестмънс” ЕООД, за които тя не притежава лиценз са:

Инвестиционен продукт „Фиксиран доход”;

Инвестиционен продукт „Фиксиран доход с предварително изплащане на лихвения доход”;

Инвестиционен продукт „Неограничен доход при гарантиран първоначален капитал”;

Инвестиционен продукт „Спестовна програма”;

Инвестиционен продукт „Кредитен инвестиционен продукт”;

Инвестиционен продукт „Неограничен доход при гарантиран първоначален капитал и гарантирана годишна доходност”;

Инвестиционен продукт „Партньорско споразумение за инвестиции на финансовите пазари с обща стратегия”;

Инвестиционен продукт „Валутна сметка”;

Инвестиционен продукт „Златна сметка”;

Инвестиционен продукт „Защита от инфлация”;

Инвестиционен продукт „Икономическа рента”.

Във връзка с множество сигнали за извършване на инвестиционни услуги от дружества, които нямат издаден лиценз от КФН  за извършване на посочената дейност, уведомяваме инвеститорите да внимават при предоставянето на финансови инструменти или парични средства на други лица. Би трябвало да проверяват дали съответното дружество е лицензирано от Комисията за финансов надзор и дали има право да предоставя съответната услуга на клиенти; внимателно да се запознават с документите, предоставени им за подписване, да изискват копия на всички материали, свързани с предлаганите им услуги и да избягват предоставяне на парични средства по друг начин освен по банков път. Да имат предвид, че от февруари 2011 г. е влезнал в сила Закон за ограничаване на плащания в брой и са забранени плащанията, надвишаващи сумата от 15 000 лв. или равностойността им в чужда валута.

Списък на лицензираните от Комисията за финансов надзор инвестиционни посредници и управляващи дружества може да се намери на интернет страницата на КФН на следния адрес:

http://www3.fsc.bg/ERiK/runner?lang=BG

Рискът по предоставяне на парични средства и други финансови активи от инвеститорите на нелицензирани участници е изцяло за сметка на съответните инвеститори.

Нелицензираните дружества, които предлагат инвестиционни услуги без наличието на лиценз и в разрез със закона, не са контролирани от Комисията за финансов надзор. Предоставените от клиенти на такива дружества активи не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. При предоставяне на финансови активи на нелицензирани дружества инвеститорите могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.