Издадено е одобрение на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в Правилата на ДФ „Ти Би Ай Динамик”

Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД за промяна в Правилата на ДФ „Ти Би Ай Динамик”, съгласно внесен в КФН проект.