Решения от заседание на КФН от 13 октомври 2005г.

1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни облигации, емитирани от „Аутобохемия” АД, гр. София в размер на 6 000 000 лв., разпределени в 6000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации с номинална  и емисионна стойност 1000 лв. всяка една, матуритет 60 месеца, фиксиран купон от 8,80 %, на годишна база, 6 месечен период на купонно плащане, с падеж 14.07.2010г. Вписва посочената емисия в регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

2. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на емисия корпоративни необезпечени облигации в размер на 5 000 000 Евро, разпределени в 5000 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, необезпечени, корпоративни облигации, емитирани от „Софарма” АД, с номинална и емисионна стойност 1000 Евро всяка една, матуритет 36 месеца, плаваща лихва, определяема на база 6 месечен EURIBOR + 3% на годишна база, 6 месечен период на лихвено плащане, дата на емитиране 29.06.2005г. и падеж 29.06.2008г. Вписва посочената емисия в регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

3. Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение, внесено в КФН с писмо на „Радино” АД за закупуване чрез инвестиционния посредник  ФК „Евър” АД на акции на „Крамекс” АД от останалите акционери на дружеството.

4. Издава разрешение на  „Сентинел Асет Мениджмънт” АД за организиране и управление на договорен фонд „Сентинел-Рапид”. Потвърди проспект за публично предлагане на дялове на фонда. Фондът и емисията дялове са вписани в публичния регистър на КФН. Номиналната стойност на един дял е 1 лв.

5. Приета е наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 10.11.2004г., за задължителното застраховане, която ще се изпрати за публикуване в Държавен вестник.