Издадени са 13 индивидуални административни акта във връзка с отчетите на публичните дружества и емитентите за трето тримесечие на 2003 г

 

Във връзка с открити производства по прилагане на принудителна административна мярка  за непредставени или непълни отчети за трето тримесечие на 2003 г. Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде 13 индивидуални административни акта на публични дружества. Същите дружества не са представили отчета в КФН, на БФБ или не са отстранили констатираните непълноти.
Прекратено е производството по прилагане на принудителна административна мярка спрямо  5 дружества след постъпили в КФН документи.
 
Решенията за прилагане на  принудителна административна мярка спрямо 13-те публични дружества може да намерите на интернет страницата на КФН, в раздел "Документи". Те са :
№ 68-ПД, 69-ПД, 71-ПД, 72-ПД, 73-ПД, 74-ПД, 77-ПД, 78-ПД, 79-ПД, 80-ПД, 81-ПД, 82-ПД, 83-ПД